อาชีวะโชว์ 120 ผลงาน สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2566 โดยมีนายนิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา กล่าวรายงาน นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี คุณอิทธิพล ภู่โกสีย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซียร์ พร๊อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ผู้บริหารสำนัก ผู้แทนสถานประกอบการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า พลตำรวจเอก เพิ่มพูนชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้เป็นประธานเปิดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2566 ในวันนี้ ซึ่งงานสุดยอดนวัตกรรมฯ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกันในการดำเนินงานของอาชีวศึกษา เห็นถึงศักยภาพของผู้เรียนที่ได้นำความรู้มาประยุกต์เป็นผลงาน ทำให้เห็นถึงพลังของชาวอาชีวะที่นำผลงานจากสถานศึกษา ภาครัฐ 433 แห่งและภาคเอกชน 444 แห่ง จากการแข่งขันในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และเข้าสู่ระดับชาติ โดยการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ๆ ละ 20 ผลงาน รวม 120 ผลงาน

ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด ทุกท่าน ทุกระดับ ให้พัฒนาผลงานต่อไป ซึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้มาจากการถ่ายทอดความรู้ของครูอาชีวะ ผลักดันให้นักเรียนเกิดพลัง เกิดความคิด เกิดการต่อยอด ไม่ใช่แค่เรื่องของวิชาการแต่เป็นการแข่งขัน การนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งกระตุ้นภาคเศรษฐกิจเพื่อนำนวัตกรรมไปต่อยอดสู่การแข่งขันในเวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากภูมิปัญญา จากบริบทของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรม หรือสุขภาพ ต่างนับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากบริบทในสังคม ชุมชน ที่ได้นำมาคิดพัฒนาให้เกิดเป็นงานวิจัย ด้วยการเริ่มต้นจากการศึกษาวิจัยค้นคว้า ซึ่งครูทุกท่านได้ช่วยกันพัฒนาคุณภาพการสอนอันจะเกิดประโยชน์ทั้งกับผู้เรียนและกับประเทศชาติ เป็นไปตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” ภายใต้แนวทางการทำงาน “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” ยกระดับคุณภาพการศึกษาไปด้วยกัน เป็นเรื่องดีๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาและต่อยอดเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

นายนิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา กล่าวรายงานการดำเนินงานว่า งานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดย มีสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ ระดับชาติ ดําเนินงาน และได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการและภาคีเครือข่าย

มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่จากสถานศึกษาต่าง ๆ ที่ผ่านการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับภาค 5 ภาค จํานวน 120 ผลงาน จาก 6 ประเภท ดังนี้
1) สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ จํานวน 20 ผลงาน
2) สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ จํานวน 20 ผลงาน
3) สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี พลังงาน สิ่งแวดล้อม จํานวน 20 ผลงาน
4) สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร จํานวน 20 ผลงาน 5) สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (Health Care) จํานวน 20 ผลงาน

6) สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ จํานวน 20 ผลงาน

และนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมด้าน สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลนานาชาติ จากสถานศึกษาต่าง ๆ ในสังกัด สอศ. จํานวน 10 ผลงาน และผลงานนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมจากสถานประกอบการ จํานวน 6 ผลงาน