เลขาฯ ยศพล ปลื้ม นักประดิษฐ์อาชีวศึกษาสุดเจ๋ง ขึ้นรับรางวัล Thailand New Gen Inventor Award : I-New Gen Award 2024 และ IPITEx 2024 ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม นำประเทศ”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาอาชีวศึกษาที่คว้ารางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเวที Thailand New Gen Inventor Award : I-New Gen Award 2024 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเวที “2024 Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition” (IPITEx 2024) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 ซึ่งจัดโดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) นับว่าเป็นโอกาสที่ดีและเป็นความภาคภูมิใจของชาวอาชีวศึกษาที่สามารถนำผลงานสิ่งประดิษฐ์จากการเรียนและการคิดค้นสิ่งสำคัญนักเรียน นักศึกษา จะได้รับการการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพที่เพิ่มขึ้น จากทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้และทักษะในวิชาชีพจากการเรียนรู้ สู่การคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ให้เป็นผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เทียบเท่าในระดับสากล ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนสู่การวิจัยพัฒนานวัตกรรมและกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาทุกระดับ และนำนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง Active Learning สอดคล้องการผลิตพัฒนากำลังคนนักนวัตกร ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สังคม ด้วยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมสู่การนำไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นเป็นกำลังคนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เวที “Thailand New Gen Inventors Award” ในระดับอาชีวศึกษา คว้ารางวัลเหรียญทอง 99 ผลงาน และเหรียญเงิน 17 ผลงาน โดยมีผลงานชนะเลิศเหรียญทอง 5 อันดับแรก ดังนี้ กลุ่มเรื่องการเกษตร ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสงขลา ผลงาน เครื่องผสมเกสรดอกทุเรียน กลุ่มเรื่องอาหาร ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ผลงาน เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟด้วยโอ่งดินโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (local wisdom) กลุ่มเรื่องการแพทย์ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ผลงาน เครื่องวัดปริมาณการสูญเสียเลือดจากการผ่าตัด DTEC กลุ่มเรื่องพลังงาน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ผลงาน สมาร์ทฟาร์มกระบองเพชร และกลุ่มเรื่องท่องเที่ยว ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ผลงาน ผลิตภัณฑ์ผ้าทอร่วมสมัยลายอัตลักษณ์ประจำถิ่น “ศรีพุนพิน” ในระดับอุดมศึกษา มีจำนวน 2 ผลงาน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 กลุ่มเรื่องอาหาร ผลงาน เตาปิ้งย่างด้วยโอ่งดินพร้อมระบบลดสารก่อมะเร็งในอาหาร และรางวัลเหรียญเงิน ได้แก่ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มเรื่องท่องเที่ยว ผลงาน ชุดเครื่องประดับ นอติลุส และรางวัล I New Gen Popular Vote 2024 ระดับอาชีวศึกษา 5 อันดับแรก ผลงานอุปกรณ์โยงกิ่งทุเรียน จาก วิทยาลัยเทคนิคตราด สมาร์ทฟาร์มกระบองเพชร จาก วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ผลงานปุ๋ยขี้วัวอัดแท่ง จาก วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ ผลงานผลิตภัณฑ์ผ้าทอร่วมสมัยลายอัตลักษณ์ประจำถิ่น “ศรีพุนพิน” จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี และผลงานตู้อบลมร้อน พลังงานไฮบริด จาก วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

นอกจากนี้ ยังมีผลงานนักศึกษาอาชีวศึกษา จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเวที “2024 Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition” (IPITEx 2024) จำนวน 20 ผลงาน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง จำนวน 4 ผลงาน อาทิ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ผลงาน เครื่องฆ่าเชื้อโรคในหมวกนิรภัยส่งเสริมสุขภาวะของผู้ขับขี่จักรยานยนต์และผู้โดยสารชนิดหยอดเหรียญ และวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ผลงานน้ำพริกสมุนไพรมะเขือมื่นเสริมไฟเบอร์ รสฮังเลลำไย รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 16 ผลงาน อาทิ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ผลงานสร้อยคองานศิลป์ถิ่นนครร่วมสมัย และวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ผลงานการพัฒนาอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพพลังงานภายในซึ้งนึ่งอาหาร และรางวัลระดับนานาชาติ (International Special Prize on stage) จำนวน 2 ผลงาน ดังนี้ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ผลงานบราวนี่กรอบเสริมใบชะคราม (Seabite Brownies Brittle Brand “Kramchybrown”) ได้รับรางวัล WIIPA SPECIAL AWARD 2024 จาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร ผลงานทอผ้ากึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic Loom) ได้รับรางวัล INNOPA SPECIAL AWARD จาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA)

โดยผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม การประกาศผลรางวัล Thailand New Gen Inventor Award : I-New Gen Award 2024 : https://drive.google.com/drive/mobile/folders/17tXtXCIXuCKkcZnXZGCcN0ZqRX7_JDMS?usp=sharing และ IPITEx 2024 : https://drive.google.com/drive/folders/1qPNruCqIy0nwTT4AR7uNxIwY9xNyReSB