องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญในการประกอบสัมมาชีพ และทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระราชทานไว้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น มีความสุขอย่างทั่วถึงและมั่นคง ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ติดตาม เร่งรัด และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วยพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานจากผู้แทนกรมชลประทาน จากนั้นพบปะผู้ได้รับประโยชน์พร้อมกับตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่โครงการฯ เยี่ยมชมกิจกรรมการเกษตร และปล่อยพันธุ์ปลาลงอ่างเก็บน้ำเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ต่อไป

สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคใต้บริเวณอำเภอฉวาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2531 ทำให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรเป็นจำนวนมาก จึงมีพระราชดำริเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2531 ให้หาแนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่ของแม่น้ำตาปีตอนล่าง ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินโครงการ ประกอบด้วย โครงการอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาพระ และโครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยในปี 2539 กรมชลประทาน ได้ดำเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงฯ ก่อสร้างเขื่อนดินสูง 24 เมตร ยาว 2,260 เมตร ขนาดความจุ ประมาณ 60 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมทั้งก่อสร้างอาคารท่อส่งน้ำ อาคารควบคุม อาคารระบายน้ำล้น และอาคารทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เพาะปลูกและบ้านเรือนราษฎรสองฝั่งแม่น้ำตาปี และเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. และกรมชลประทานจึงกำหนดแผนการก่อสร้างท่อส่งน้ำเพื่อส่งน้ำให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลเขาพระ ตำบลพิปูน ตำบลยางค้อม และตำบลควนกลาง ครอบคลุมพื้นที่ชลประทานกว่า 24,500 ไร่ โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2568 ซึ่งจะสร้างประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรประมาณ 580 ครัวเรือน ราษฎร 2,800 คน รวมทั้งสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ปัจจุบันโครงการยังสร้างประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวพักผ่อน ทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มเติมจากการท่องเที่ยว ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย

ช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ จากนั้น พบปะผู้ได้รับประโยชน์ และตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่โครงการฯ

โดยในปี 2532 กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนดิน สูง 24 เมตร ยาว 1,808 เมตร ขนาดความจุ ประมาณ 70,500,000 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างเขื่อนดินปิดช่องเขาต่ำ ก่อสร้างอาคารท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารระบายน้ำล้น อาคารท่อส่งน้ำเข้าคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงสูบน้ำและระบบท่อส่งน้ำ จำนวน 14 สาย ความยาว 24.021 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชลประทานกว่า 13,300 ไร่ ในตำบลกะทูน และตำบลควนกลาง ปัจจุบันยังใช้การได้ปกติ สามารถบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เพาะปลูกและบ้านเรือนราษฎรบริเวณสองฝั่งแม่น้ำตาปี นอกจากนี้ยังส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร จำนวนประมาณ 360 ครัวเรือน ราษฎร 975 คน และพื้นที่ทำการเกษตรสองฝั่งแม่น้ำตาปีได้ไม่น้อยกว่า 13,300 ไร่ อย่างเพียงพอตลอดปี รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนที่มีสมญานามว่า “สวิตเซอร์แลนด์แดนใต้” ส่งผลให้ราษฎรมีรายได้ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ราษฎรได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ “กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน (อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน)” รวม 5 กลุ่ม เพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกครอบครัว นอกจากนี้สำนักงาน กปร. ร่วมกับกรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแผนปรับปรุงระบบส่งน้ำเพิ่มเติม เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง เต็มศักยภาพและเพียงพอตลอดทั้งปี

ปัจจุบันในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวม 75 โครงการ (ข้อมูลมกราคม 2567) โอกาสนี้องคมนตรีและคณะปลูกต้นแซะบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำเพื่อสร้างความร่มรื่นให้พื้นที่ต่อไป