วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ร่วมกับกฟผ. อบรมทักษะวิชาชีพรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

27 กันยายน 2566 นายสุขสันต์ ไชยมุสิก ปลัดอาวุโสอำเภอบางกรวย เป็นประธานเปิดงานอบรม “โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า” โดยมี นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมในพิธี โดยงานอบรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ และบริษัท MOTO EV ร่วมเป็นวิทยากร ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

นายสุขสันต์ กล่าวว่า “โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า” เป็นโครงการจัดอบรมให้ความรู้ทักษะการซ่อมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ในเขตอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกองฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เนื่องจากในพื้นที่อำเภอบางกรวยมีศักยภาพการเติบโตของการใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าสูง และยังมีอู่ที่สามารถให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ไม่เพียงพอ โดยมุ่งเน้นผู้ที่ต้องการจะพัฒนาตนเอง ด้านทักษะอาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เดิมจากการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์สันดาป ให้สามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ได้ ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มเติมจากที่เป็นอยู่ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อำเภอบางกรวย มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้เกิดชุมชนคาร์บอนต่ำอีกด้วย

ด้านนายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กล่าวว่า ตามที่ สอศ. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้มีความร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่อง โดย สอศ. มีบทบาทสำคัญในกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ เพื่อให้แรงงานในทุกช่วงวัยได้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อม รับมือกับการเปลี่ยนแปลง ให้เป็นกำลังคนสมรรถนะสูง ตามนโยบายภาครัฐที่ต้องการขับเคลื่อนด้านการใช้พลังงานสะอาดทดแทนพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง สอศ. จึงส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาด้านยานยนต์ไฟฟ้าให้หลากหลายเป็นที่ยอมรับในด้านการอาชีวศึกษามากยิ่งขึ้น และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ก็มีศักยภาพในการเติบโตสูงและมีรูปแบบการใช้งานที่เหมาะสมกับประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบางกรวย ซึ่งมีการใช้รถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมาก สอศ. จึงได้ทำความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ให้แก่ผู้ที่เป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ และประชาชนทั่วไป ในเขตอำเภอบางกรวย และพัฒนาหลักสูตรองค์ความรู้ด้านรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการที่ได้จากการสำรวจความต้องการกำลังแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมทั้งศึกษาและออกแบบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่มีนโยบายการส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สนับสนุนนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทยด้วย

ด้านนายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. มีภารกิจในการผลิตไฟฟ้าเพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรมเพื่อความสุขของคนไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ไฟฟ้าพลังงานสะอาด ส่งเสริมการลดมลภาวะทางอากาศและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนนโยบายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศในปี ค.ศ. 2050 โดย กฟผ. ได้ดำเนินงานส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ส่งเสริมระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าตามนโยบายของประเทศ อาทิ การนำร่องใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้างสาธารณะรวมกว่า 100 คัน พร้อมสถานี Swapping Battery Station กว่า 10 สถานี ในพื้นที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

สำหรับ “โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า” กฟผ. และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสำหรับพัฒนาทักษะการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ให้แก่ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ในเขตอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากในพื้นที่อำเภอบางกรวยมีศักยภาพการเติบโตของการใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าสูง และยังมีอู่ที่สามารถให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าไม่เพียงพอ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกองฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เพื่อเพิ่มทักษะการซ่อมบำรุงจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้แก่ทหารที่ผ่านการรับใช้ประเทศ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งผู้ขับขี่จักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้างสาธารณะ อู่ซ่อมบำรุง และประชาชน รวมทั้งส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สนับสนุนนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทย