หนังสือพิมพ์, หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย, พิมพ์ไทยออนไลน์, สำนักข่าว, สำนักข่าวพิมพ์ไทยออนไลน์, ข่าวพิมพ์ไทย, pimthai, สื่อมวลชน, สทช, ส.ท.ช., เครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ, ยื่นหนังสือ, ปูนทีพีไอ, TPI, polene, ณัชพล, โรจน์ถาวร, สหภาพ, แรงงาน, ข่าวแรงงาน, ข่าวสหภาพ
ทีพีไอ
วันที่

เว็บวัดท่าซุง
ต้านทุรจิต กับ ส.ท.ช.
เรื่องผีๆกฏของกรรมสาระน่ารู้

"วัดที่มีเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย คือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) กรุงเทพฯ..ว่าแล้ว "

Thai WikiPedia


หมวดหมู่ :: สกู๊ปเด่นประจำสัปดาห์ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
คอลัมน์ กฎหมายธุรกิจ : ภาษีที่ดิน โดย วิโรจน์ พูนสุวรรณ

อัฟเมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา : 08:51:03
คอลัมน์ กฎหมายธุรกิจ : ภาษีที่ดิน โดย วิโรจน์ พูนสุวรรณ

        พิมพ์ไทยออนไลน์ // ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นชื่อใหม่ ตามกฎหมายใหม่ จะมาแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ตอนนี้ยังไม่ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ยังเป็นร่างพระราชบัญญัติ อยู่ในขั้นตอนของการแปรญัตติ หรือการแก้ไขถ้อยคำและข้อความของร่างกฎหมาย โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งรับหลักการของกฎหมายไปแล้ว กฎหมายนี้เสนอโดยคณะรัฐมนตรี โดยมีกระทรวงการคลังเป็นเจ้าของเรื่อง และมั่นใจได้เลย ว่าออกมาเป็นกฎหมายใหม่แน่ๆ กำหนดการล่าสุดคือจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นทางการ ปลายปีนี้ พ.ศ. 2560 ให้เวลาประชาชนเตรียมตัวประมาณ 1 ปี ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ วันที่ 1 มกราคม 2562 ทุกคนที่มีบ้านหรือที่ดิน เตรียมใส่ใจกับกฎหมายฉบับนี้ ได้ตั้งแต่วันนี้

        แม้ว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่ใช่ภาษีใหม่ แต่ก็เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทย จะจัดเก็บภาษีกับบ้านและที่ดินอย่างเป็นชิ้นเป็นอัน ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยล้วนๆ โดยไม่ได้ใช้บ้านประกอบธุรกิจ โดยจะเก็บภาษีกับเฉพาะบ้านของเศรษฐี ที่มีบ้านรวมที่ดินราคาเกินกว่า 50 (ห้าสิบ) ล้านบาทขึ้นไป แต่ถ้าเป็นบ้านที่ประชาชนอยู่อาศัยโดยทั่วไป ก็ไม่ต้องเสียภาษี การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากผู้มีอันจะกินนี้ นัยว่าเป็นการเกลี่ยรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ผู้ที่มีรายได้สูงอันเป็นคนส่วนน้อยของประเทศ ได้แบ่งปันรายได้ในรูปของภาษี ให้กับผู้มีรายได้ปานกลาง และผู้มีรายได้น้อย

        โดยกฎหมายกำหนดอัตราภาษีขั้นสูงสุดสำหรับบ้านหลักไว้ไม่ให้เกิน ร้อยละ 0.5 (ศูนย์จุดห้า) ของราคาประเมินที่กรมธนารักษ์เป็นผู้กำหนดและคณะอนุกรรมการจังหวัดเป็นผู้ประกาศ ผู้ประเมินภาษี และจัดเก็บภาษี รวมทั้งเจ้าของภาษีที่เก็บได้ ก็ยังเป็นเทศบาลตามเดิม อัตราที่จัดเก็บจริงๆ จะน้อยกว่าอัตราขั้นสูงสุดก็ได้ แต่ต้องประกาศไว้ในกฎหมายลูกของพระราชบัญญัติคือ พระราชกฤษฎีกา แต่ห้ามเกินอัตราสูงสุด อัตราที่จัดเก็บจริงสำหรับบ้านหลักนี้ น่าจะอยู่ที่ 0.05% (ร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า) ของราคาประเมิน

        กฎหมายเก่าคือกฎหมายปัจจุบัน ได้แก่พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ก็เก็บภาษีบนตัวที่ดินที่ปลูกบ้านที่อยู่อาศัยเหมือนกัน โดยให้เทศบาล และอำเภอเป็นผู้เก็บ แต่หักลดหย่อนมาก จนเจ้าของบ้านที่เป็นเราๆท่านๆแทบจะไม่รู้สึกว่าตนเองต้องเสียภาษี เนื้อที่ดินที่ปลูกบ้าน 200 ตารางวา หรือน้อยกว่า ไม่ว่าอยู่ในเขตเทศบาล หรือนอกเขต ก็ได้รับลดหย่อนทางกฎหมาย จนในทางปฏิบัติไม่ต้องเสียภาษี ถ้าฐานะเข้าขั้นเศรษฐีบ้านมีเนื้อที่ 10 ไร่ ไม่ว่าอยู่ในหรือ นอกเขตเทศบาล ราคาจริงมากกว่า 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาท) แต่ราคาปานกลางแค่ไร่ละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) ก็เสียภาษีบำรุงท้องที่เพียงไร่ละ 70 บาท (เจ็ดสิบบาท) ปีหนึ่งก็เสียภาษีในตัวบ้านและที่ดินเพียง 700 บาท (เจ็ดร้อยบาท) ราคาปานกลางที่ใช้เป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีบำรุงท้องที่นี้ คณะกรรมการตีราคาปานกลางประจำจังหวัดที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง เป็นผู้กำหนดทุกสี่ปี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ประกาศราคาปานกลาง

        ตามกฎหมายใหม่คือ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ…. (ไม่ระบุปีพ.ศ.เพราะยังเป็นร่างกฎหมายอยู่) คนธรรมดาสามัญไม่กระทบ แต่เศรษฐีอาจต้องเสียภาษีที่ดิน ถึง 0.05% ของราคาประเมิน หรือเสียภาษีบนตัวบ้านและที่ดินมากกว่า 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาท) ต่อปี

        ประชาชนในเขตเทศบาลทั่วไป มักจะมีบ้านราคาประมาณ 5 ล้านบาท บวกลบ จึงไม่น่ากังวลกับกฎหมายใหม่ฉบับนี้ แต่ถ้านำบ้านมาประกอบธุรกิจ เช่นตึกแถว ชั้นล่างเปิดเป็นร้านโชห่วย ชั้น 2 เก็บของ ชั้น 3-4 เป็นบ้านที่พักอาศัย กฎหมายใหม่ก็ให้เสียภาษีตามสัดส่วน เนื้อที่ของการใช้ประโยชน์ ที่หลากหลาย เช่น ใช้เนื้อที่ทำธุรกิจครึ่งหนึ่ง อยู่อาศัยครึ่งหนึ่ง ครึ่งที่ทำธุรกิจก็ต้องเสียภาษี ซึ่งตามกฎหมายใหม่จะกำหนดอยู่ที่ 0.3% (ร้อยละศูนย์จุดสาม) ของราคาประเมิน 0.3% ของ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท ครึ่งหนึ่งของราคาประเมินบ้านและที่ดินทั้งหลัง) ก็คือ 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาท) ซึ่งถูกกว่าภาษีโรงเรีอนและที่ดินตามกฎหมายเก่าได้แก่ พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ที่อัตรา 12.5% ของค่ารายปี ซึ่งถ้าเช่าห้องแถวกันเดือนละ 15,000 บาท ค่ารายปี คือ 180,000 บาท ภาษีโรงเรือนอาจสูงถึง 22,500 บาท ส่วนพื้นที่อีกครึ่งที่เป็นที่อยู่อาศัยตามกฎหมายใหม่ ท่านก็ไม่ต้องเสียภาษี โดยมีข้อแม้ว่าตึกแถวหลังนี้ ต้องเป็นบ้านหลักของท่าน

        แต่ถ้าท่านทำการค้ารุ่งเรืองอยากให้ลูกๆได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ไปซื้อบ้านหลังหลักอยู่ราคา 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท) ในหมู่บ้านจัดสรร หลังหลักก็ไม่ต้องเสียภาษี แล้วท่านไปซื้อตึกแถวทำการค้าต่างหากราคา 5 ล้านเหมือนกันอยู่หน้าหมู่บ้าน เป็นบ้านหลังที่สอง ห้องแถวนี้ยังแบ่งเป็นพื้นที่ทำการค้าครึ่งหนึ่ง มีห้องนอนอยู่ข้างบนอีกครึ่งหนึ่ง ส่วนที่เป็นห้องนอนนี้ก็ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่ในอัตรา 0.03% ของราคาประเมิน (ร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม) ซึ่งเป็นอัตราภาษีที่ใช้กับบ้านหลังที่สอง 0.03% ของ 2,500,000 บาท ก็อยู่ที่ 750 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบบาท) นอกเหนือไปจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 7,500 บาท ที่ท่านต้องเสียในพื้นที่ครึ่งที่ทำการค้า

        ที่ดินทำการเกษตรก็ต้องเสียภาษีที่ดินตามกฎหมายใหม่ โดยท่านต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรด้วย แต่เป็นเกษตรกรระดับเศรษฐี ที่ราคาประเมินของที่ดินรวมแล้ว สูงกว่า 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาท) น้อยกว่านี้ไม่ต้องเสียภาษี อัตราภาษีสูงสุดที่กฎหมายใหม่ กำหนด อยู่ที่ 0.2% (ร้อยละศูนย์จุดสอง) ของราคาประเมิน แต่อัตราที่เก็บจริงตามพระราชกฤษฎีกา น่าจะน้อยกว่าอัตราสูงสุดตามกฎหมายแม่ โดยน่าจะอยู่ที่ 0.05% (ร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า) รวมแล้วเป็นภาษีที่ดินที่ต้องเสียมากกว่า 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) ต่อปี

        สำหรับเกษตรกรทั่วไปกฎหมายใหม่ ถือว่าดีกว่ากฎหมายเก่ามาก เพราะภาษีบำรุงท้องที่ตามกฎหมายเก่า เกษตรกรเจ้าของที่ดินเสียภาษีมากกว่า แต่ตามกฎหมายใหม่ไม่ต้องเสีย เช่น ตามกฎหมายเก่าที่ใช้อยู่ปัจจุบันที่ดินราคาปานกลาง 30,000 ต่อไร่ ก็เสียภาษีบำรุงท้องที่ไร่ละ 70 บาท ถ้ามีที่นา 10 ไร่ ภาษีเต็มๆคือ 700 บาท แต่ก็ได้รับลดหย่อน 5 ไร่ เสียภาษีบำรุงท้องที่เพียง 350 บาท (สามร้อยห้าสิบบาท) ต่อปี กฎหมายใหม่ดีกว่านี้อีก เพราะเกษตรกรท่านนี้ไม่ต้องเสียภาษีที่ดินเลย ถ้าราคาประเมินของที่นารวมแล้ว ไม่เกิน 50 ล้านบาท.

ขอขอบคุณ มติชนออนไลน์

 

 

hots ©

 
pimthaionline, pimthaionline.net, pimthaionline.com, หนังสือพิมพ์, หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย, พิมพ์ไทยออนไลน์, สำนักข่าว, สำนักข่าวพิมพ์ไทยออนไล,น์ ข่าวพิมพ์ไท,ย pimthai, สื่อมวลชน, สทช, ส.ท.ช., เครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ, ยื่นหนังสือ, ปูนทีพีไอ, TPI, polene, ณัชพล, โรจน์ถาวร, ประธานเครือข่าย, สหภาพ, แรงงาน, ข่าวแรงงาน, ข่าวสหภาพ
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที

pimthaionline, pimthaionline.net, pimthaionline.com, หนังสือพิมพ์, หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย, พิมพ์ไทยออนไลน์, สำนักข่าว, สำนักข่าวพิมพ์ไทยออนไล,น์ ข่าวพิมพ์ไท,ย pimthai, สื่อมวลชน, สทช, ส.ท.ช., เครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ, ยื่นหนังสือ, ปูนทีพีไอ, TPI, polene, ณัชพล, โรจน์ถาวร, ประธานเครือข่าย, สหภาพ, แรงงาน, ข่าวแรงงาน, ข่าวสหภาพ